Zuupneus
Muziek & tekst:
Zang: Jacqueline Joosten - M - T. De Bruin

D'r got wer iets gebeure ge gluft ow oge nie
Mien neus begint te kleuren as ik un gleske zie
Mar niet beei van die lege ik heb ze liever vol
Mien neus kan doar nie tege mar ik goi uut mien bol

Refrein
En miene neus die is host blauw zo blauw as die kiel van ow
Al wurd tie nog zo pimpelpaars och mins, de lap ik an mien laars
Ja, ja, die neus van mien is blauw zo blauw as die kiel van ow
Al he'k d'r nog mar ene op ik heb geliek, unne blauwe dop

Ik zie de minse kieke wa het d'n dieje doar
Och, zit 'r niet te blieke da is toch elluk joar
Ik bin dan ok heel eerluk en drej d'r nie um hin
'n Zuupneus is toch heerluk ik bin zo as ik bin