Ut is zo fijn
Tekst & muziek:  Kees v.d. Heuvel
Zang: De nie wieze kraaien
Refrein:
Mit ow te meuge stappe in Boksmèr, ut is zo fijn
Saome op de lappe, in de kroeg of op ut plein
Un pilske hier, un pilske daor, zie Jan en alleman
Dè is ut moiste wat ur is, bin bleej dè ik dè kan
Dè is ut moiste wat ur is, bin bleej dè ik dè kan

Weej houwe van de carnaval
We zien dur zo gèr beej
De optocht en ut boerebal
Ja, al die dage vrij
We doen ons moiste pekske an
Ontspanne is de snuut
Gèn man die ons nog binne houdt
Weej gaon dan lekker uut

Refrein

En loape weej naor Vortum toe
De zakke vol mit drank
Waor jonggezelle streeje vur
Un worst en fusje drank
De kunning wurd bezonge
Dan gaon alle remme los
Waor zien weej an begonne
Mergevroeg zien weej de klos

Refrein (2x)