Lèlluk
Muziek: Gerrit Broeren  Tekst: Carel Thijssen
Zang: Marita Bos
Ik bin zo lèlluk as de naacht Ma wel ontzettend lief
't Lotje uut de loterèj 'n
Echte troetelschief
Ik bin d'n ongelèkte zegel
Op de môjste liefdesbrief
Ik bin 'n dèrke um te stele
Ma wor vien ik unnen dief???

Ik bin gebore mit 'n moedervlèkse aachter ien de nek
En op mien neus heb ik 'n vrètje, mâ dè stöt nog nie zô gek
Ik heb al jaore scheve oge, dórrum draag ik unnen bril
'ne Mins kan toch nie alles hebbe, is d'r niemand die mien wil??

Ik wôj mi vastenôvend daanse ien de feesttent, wétte wel
Ik haj mien ège opgemakt en môj verklèjd as lellebel
Toen de muziek begos te speule, kumt 'r enne op mien af
Die zèj: ik wil wel daanse, mâ zet urst dè heksemasker af

Nou ziek al dertig en nog heb ik gènne vrèjer ân de haand
As dè zo dör göt mit de liefde, blief ik daluk ân de kaant
Ik krieg van al die knappe jonges onderhaand vort èrrum zin
Zo lope aaltied as ze mien zien mit 'n böögkse um mien hin