Gef mien die kans
Muziek & tekst: Wim Kersten
Zang: Minette Fleuren, Jolanda Couwenberg,
Henk Dekkers, Roel Verheggen
Gèf mien die kans. Ik wil nog één keer mit ouw dansen
Gèf mien die kans. Ik wil nog één keer op de vloer.
Gèf mien die kans. Ik wil nog één keer mit ouw sjansen.
't Is toch nie moejluk, gènne heksentoer.

't Is karnaval dè wil ik heftig mit ouw vieren.
In de kroeg of op de stroat,
want woar ik gôj of stôj dez' doage.
Gèj bint en blieft miene bèste moat.

We zien vanmerge dûr Boxmèr nog rondgetrokke
mit un stel van die oer-Boxmèrse bokke.
En we dansten samen dur de stroaten hin.
Wâ hân we toch un schik en woejend goeje zin.

Mâr toen bin ik ouw uut het oog verlore.
We gingen onder ieb ut feestgedruus.
Ik zag ouw 's avonds wir bèj un stroatlantaore..
Ge hàt gin zin mèr, waart te muuj, ge wôt noar huus.

---REFR----

We hebben 's middags nog un vette hap gegeète,
Ien de stamkroeg ân ut bier gezeète.
En we hoste saome mit ons dweilorkest.
Ut was zô goed, ut was enorm, ut was toch best.

Mâr toen bin ik ouw uut het oog verlôren.
We gingen onder ien ut feestgedruus.
Ik zag ouw 's avonds wèr bej un stroatlantaore.
Ge hât gin zin mèr, waart te muuj, ge wôt noar huus.