De moiste tied
Muziek: Sander Arts Tekst: Arts & Partners
Zang: Jan en Greet Arts, Jacques en Nellie Smits,
Daphne Liebrand, Sander Arts
We vliege dur ut leve, we hebbe gaar gen tied
Ge lopt konstant te stresse, echt ruste doe de nie
Want as ge ut niet druk het, dan val de uut de toon
Mar as ge dan wer thuus bint, dan gut de telefoon  
Ut is wèr zo'n enquête, dor baal ik toch zo van
Geheid onder ut ete, of det nie anders kan
Ik din dan beej mien eige, och was ut mar zo wiet
Laot carnaval mar komme, dè is de moiste tied

refrein (2x):
Lekker ontspanne, same uut d'n bol
De geit en d'n bok op hol
Mit un pilske d'r beej
Dan vuule weej ons vreej
Zo viere weej carnaval     

's Mergus beej ut opstaon, begint d'n dag al
Wasse, poepe, schere, ontbijte mot mit spoed
De blaage vlug nor schol toe, dè halde nog mar net
De klenste gut naor oma, de voicemail angezet
Dan godde samme werke, vur koke wer gen tied
De pizzaboer geslote, dan ete we mar friet
Ik dink dan beej mien eige, och was ut mar zo wiet
Laot carnaval mar komme, dè is de moiste tied

Renne, stresse, sjouwe, wanneer houd det 's op
'n Leve vol mit humor, des beter vur ouw kop
Dus dink dan beej ouw eige, och was ut mar zo wiet
Laot carnaval mar komme, dè is de moiste tied