Joekels...ut is wèr feest !
Muziek: Wim Kersten  Tekst: Maarten Kateman
Zang: Jan Giezen en Mai Roghof

                       
Ut is wèr feest.un gekkehuus
Wej staon wèr op de toffel
Ome Jan kust tante Truus en ik heur wèr unne roffel
Ut zien De Joekels uut Boksmèr
Ja ik heur ze toch zo gèr
Ze gèeve gas op ut terras,speule ien de gouwe zon
Dè zoj ik nevver wille misse ôk al gefde mien un ton

Wej gaon un putje bier bestelle , want wej barste van dun dòòrst
Lange Thei die rokt van Nelle stut now buute ien de vòòrst
De Joekels gaon d'r àn, de tent mot op de kop
Un bietje harder as ut kan, en blaos de kroeg mar op

De Joekels dweile alles op hier, mar naor huus gaon het gèn nut
En as ut kalf wèr hèt gedronke, now dan dempe ze de put
De hele zaok mot plat, al vijf en twintig jaor
Bestel nog mar un blad, (want) ze zien nog lang nie klaor