Mien duufke
Muziek: Roger Arts   Tekst: Frank Nellissen
Zang: 3 en een 1/2 uum

Bej mien thuus op de kast
doar zit mien duufke en mien duufke
dè is nèjschierig want
ze wit ut erder as de Boxmerse krant
Bej mien thuus in die kast
Doar lit ut nèjs van alle joare
want mien duufke wit ut ger
Ut is een héle lieve dèr
Mar ut nèjs wil ze ger vergoare

Zoatur-dagoavund, dun optocht komt dur an
Ut was wel efkes dringe maor ze stot dan moi veuran
Ut proalt en stroalt ien Boxmèr en wat dur is gebeurd
dè het mien duufke van te vurre tuurlijk al geheurd

Moi dat gej hier zit
Kom zing mar mit ons mit

Refrein

As boer en bruid goan trouwe stot de zoal op ziene kop
Het was wer efkes dringe maor ok hier zit ze veurop
De bruid ien un goei klidje, de boer strak ien ut pak
Mien duufke kent wer alle roddels want dè is hur vak

Minse got mar stoan
En loat ow lekker goan

Refrein

Moandagmerge, mit zien alle noar ut Vortums veld
Ut was wer efkes dringe moar ze stoat goed opgesteld
Wa perd en zand, wa trammelant, un fluit en ze zien los
Mien duufke wit al van te vurre wie dur winnen kos

Zet mit heel veul zin
De po-lo-naise in

Refrein

Ja mien duufke wit ut ger
Ut is een héle lieve dèr
Mar ut nèjs wil ze ger vergoare